Kursun Proqramı
 1. Mühasibat uçotu haqqında anlayış. Müəssisədə sənəd dövriyyəsi. Təsərrüfat vasitələrinin tərkibi.
 2. Mühasibat balansının quruluşu. Mühasibat quruluşunun hesablar sistemi. Hesabların təsnifatı.
 3. Müəssisənin mühasibat uçotunun hesablar planı.
 4. Əsas vəsaitlər, əsas vəsaitlərin daxil olması, əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amartizasiya), icarə əməliyyatları.
 5. Azqiymətli tezköhnələn əşyalar, onların istehsalatda silinməsi qaydası. Əmlakın inventarizasiyası.
 6. Ciddi blanklar və onların doldurulma qaydası (ƏDV, AKSİZ).
 7. Analitik və sintetik dövriyyə cədvəli.
 8. Malsatan və potradçılarla hesablaşmalar, avanslar üzrə, alınanlar və sifarişlərlə hesab.
 9. Əməyin ödənilməsi, işçi heyəti ilə hesablaşmalar. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Təsisçilərlə hesablaşma. DSMF və Həmkarlar.
 10. İstehsal məsrəfləri, gələcək dövrün xərcləri, istehsalatda zay məhsul, iş və xidmətlərin buraxılışı.
 11. Məhsulların maya dəyərinin hesablanması.
 12. Büdcəyə ödənilən vergilər: Əmlak vergisi, Mənfəətdə vergisi, Xalis mənfəət vergisi, Torpaq vergisi, Yol vergisi və s.
 13. Hazır məhsul mallar və satış. Tədavül xərcləri, kommersiya xərcləri. Məhsulun satışı. Barter əməliyyatı.
 14. Pul vəsaitləri, kassa hesabatı, hesablaşma hesabı, valyuta hesabı, bankda olan xüsusi hesablar. Yolda olan köçürmələr.
 15. Mənfəət və zərər, mənfəətin istifadəsi, şəxsiyyətin mənfəətdən vergisi, R-DN formasının doldurulma payı.
 16. Nizamnamə kapitalı, ehtiyat kapitalı, əlavə kapital. Bölüşdürülməmiş mənfəət. Qarşıdakı ödəmə ehtiyatı.
 17. Kassa ilə hesablaşmalar
 18. Bankla hesablaşmalar
 19. Bank krediti, işçilər üçün bank krediti, uzun müddətli və qısa müddətli bank krediti. Statistika hesabatı. Nəzarət kitabçası.
 20. Şaxmatka. Vergi blanklarının doldurulması.

Mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması

 • Bank və kassa ilə aparılan əməliyyatlar;
 • Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər;
 • Material uçotu;
 • Əmtəə və xidmətlərin uçotu;
 • Məhsul istehsalı uçotu;
 • Valyuta əməliyyatlərı uçotu;
 • Alıcı və təchizatcilarla hesablaşmalar;
 • əməkdaşlarla əmək haqqı üzrə hesablaşma uçotu;
 • büdcə ilə hesablaşmalar və uçotun digər bölmələri.
“1C: Mühasibat” istənilən ilkin sənəd hazırlığını avtomatlaşdırdırılması
 • Ödəniş tapşırıqları və digər bank sənədləri;
 • Ödəniş hesabları;
 • Qaimələr;
 • Hesab-fakturalar;
 • Kassa mədaxil və məxaric orderləri;
 • Avans hesabları;
 • Etibarnamə və digər sənədlər.
 • Məişət əməliyyatlatlarının mühasibat uçotunda tam əks olunması,
 • Əməliyyatların əllə daxil edilməsini rahatlaşdırılması,
 • Tipik əməliyyatlardan istifadə,
 • İlkin sənədlərin (qaimə, tələbnamə, kassa orderləri və s.) avtomatlaşdırılması,
 • Amortizasiya, valyuta məzənnəsi dəyişiklikləri, maliyyə nəticələrinin avtomatik hesablanması,
 • Aylığın bağlanması əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması.
1C Ticarət və Anbar
1C: Ticarət 7.7 Ticarət avadanlıqları ilə iş

İstənilən ticarət və anbar əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması

 • Tipik quruluş
 • İdarəetmə və maliyyə uçotunun aparılması;
 • Bir neçə hüquqi şəxs adından uçotların aparılması;
 • Məxsusi əmtəə və əmtəə uçotunun aparılması, malların alış və satış qeydiyyatı;
 • Əvvəl daxil edilmiş məlumatlar əsasında sənədlərin avtomatik doldurulması;
 • Alıcı və təchizatci arasında qarşılıqlı hesablaşma uçotu;
 • Lazımlı ilkin sənədin formatlaşdırılması;
 • Hesab-fakturanın qeydiyyatı, alış və satış kitablarının avtomatik qurulması, Gömrük deklarasiyalarini keyfiyyətli uçotun aparılması;
 • Malların ehtiyyatda saxlanması və ödəməlin idarə edilməsi;
 • Kassada və hesablaşma hesabında pul vəsaitləri uçotunun aparılması;
 • əmtəə kreditlərinin uçotunun aparılması və onların qismən ödənilməsinə idarə edilməsi.